Bài này thuộc phần 4 của 11 phần trong serie Git cơ bản

Repository (kho chứa) nghĩa là nơi mà bạn sẽ lưu trữ mã nguồn và một người khác có thể sao chép (clone) lại mã nguồn đó nhằm làm việc. Repository có hai loại là Local Repository (Kho chứa trên máy cá nhân) và Remote Repository (Kho chứa trên một máy chủ từ xa).

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo local repository và remote repository (sử dụng Github) và làm việc với nó.

Tạo local repository

Trước hết, để tạo một repository thì bạn cần truy cập vào thư mục của mã nguồn với lệnh cd, sau đó sử dụng lệnh git init để khởi tạo repository trong thư mục đó. Ở ví dụ này, mình sẽ tạo tạo ra một thư mục mới để chứa code sau này và khởi tạo repository cho nó, mình sẽ dùng lệnh git init tên_folder để nó tự khởi tạo thư mục.

$ git init git_example
Initialized empty Git repository in /home/thachpham/git_example/.git/

Ở đoạn trên, nó hiển thị dòng thông báo mình đã khởi tạo một kho Git trống tại đường dẫn như trên. Lưu ý rằng thư mục ẩn .git/ là nơi nó sẽ chứa các thiết lập về Git cũng như lưu lại toàn bộ thông tin về kho chứa, bạn không cần đụng chạm gì vào thư mục .git/ này.

Nếu kho chứa của bạn đã có sẵn mã nguồn thì bạn cần phải đưa các tập tin về trạng thái Tracked nhằm có thể làm việc được với Git. Để làm việc này, bạn sẽ cần sử dụng lệnh git add tên_file, có thể sử dụng dấu * để gom toàn bộ. Sau đó có thể sử dụng lệnh git status để xem danh sách các tập tin đã được tracked.

$ git add readme.txt
$ git status
On branch master
Initial commit
Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file: readme.txt

Và sau khi tập tin đã được đưa vào trạng thái tracked và nếu một tập tin đã tracked thì nó phải được đưa vào lại Staging Area (giải thích ở bài sau) cũng bằng lệnh git add thì bạn mới có thể tiến hành ủy thác (commit) nhằm lưu lại bản chụp các thay đổi. Lệnh commit sẽ có cấu trúc git commit -m "Lời nhắn", lúc này tất cả các tập đang trong trạng thái tracked (file mới) hoặc một tập tin đã được tracked nhưng có một sự thay đổi mới thì sẽ được commit.

$ git commit -m "First Commit"
[master (root-commit) 799db56] First Commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 readme.txt

Bây giờ thì bạn đã hoàn thành việc commit lần đầu tiên các tập tin mà bạn đã đưa vào kho, mình sẽ nói kỹ hơn về việc commit ở các bài sau. Tóm lại là tới đây bạn đã có một kho chứa mã nguồn Git trên máy của bạn.

Tạo repository trên Github và làm việc

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào Github, sau đó ấn vào dấu + trên menu và chọn New repository.

github-create-repository

Bạn sẽ cần đặt tên cho kho chứa của bạn. Bạn có thể chọn loại kho chứa là Public (ai cũng có thể clone) và Private (chỉ có những người được cấp quyền mới có thể clone).

github-create-repository-02

Điền thông tin khi tạo Repository trên Github

Khi tạo xong nó sẽ dẫn bạn tới trang hướng dẫn làm việc với kho chứa vừa tạo. Và kho chứa của bạn bây giờ sẽ có địa chỉ là https://github.com/$user-name/$repository, ví dụ https://github.com/thachphamblog/hoc-git.

Việc của bạn bây giờ là hãy clone cái kho chứa này về máy của mình bằng lệnh git clone địa_chỉ.

$ git clone https://github.com/thachphamblog/hoc-git
Cloning into 'hoc-git'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Checking connectivity... done

Bây giờ hãy truy cập vào thư mục working tree (thư mục vừa clone repository về) và thử tạo ra một file tên là README.md, sau đó dùng lệnh git add để đưa file này vào Staging Area.

$ cd hoc-git
$ echo "# Huong dan Git co ban" > README.md
$ git add README.md
$ git commit -m "First commit on Github"
[master (root-commit) 6e729a4] First commit on Github
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

Tuy nhiên sau khi commit xong, tập tin đã được commit sẽ vẫn không thể xuất hiện trong kho chứa trên Github mà bạn phải làm thêm một việc nữa đó là dùng lệnh git push để đẩy các tập tin đã được commit lên Github. Lưu ý rằng bạn sẽ cần nhập tài khoản và mật khẩu Github.

$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 244 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/thachphamblog/hoc-git
 * [new branch] master -> master

origin nghĩa là tên remote (xem ở bài sau) và master là tên branch, hai cái này mình sẽ giải thích kỹ hơn ở bài riêng của nó. Bây giờ bạn có thể kiểm tra kho chứa của bạn trên Github rồi đó.

github-create-repository-03

Kết quả sau khi push mã nguồn đã được commit lên Github

Có thể bạn sẽ thấy mỗi khi push lên Github thì nó hiển thị ra thông báo quá dài dòng, bạn có thể cho ẩn các thông báo đi mà chỉ hiển thị dòng khai báo username và password trên Github thì có thể thiết lập với lệnh này.

git config --global push.default simple

Tuy nhiên nếu bạn không thích bị hỏi mật khẩu nữa thì có thể sử dụng SSH với Github, mình sẽ nói cái này sau.

Lời kết

Bây giờ bạn đã biết cách tạo một repository cho Git rồi chứ? Thật đơn giản phải không nào, bây giờ để tiếp tục các bài sau dễ dàng hơn, hãy thực hành tạo một reposity trên máy tính và tập commit, hoặc bạn có thể sử dụng Github để tập đưa mã nguồn của mình vào kho chứa cho thuần thục nhé.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: [Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầuPhần kế tiếp: [Git] Hiểu thêm về Commit và Staging Area

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *